Wtorek, 22 maja 2018
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

..............,......,.OLSZTYN ul. TUWIMA ................ UWAGA !!!! NIERUCHOMO?? SPRZEDANA

Ref : IMMO - 377

 

Adres :

Olsztyn ul. Tuwima,
10-900 OLSZTYN

Zalety

  • basen w pobliżu
  • szkoła w pobliżu
Cena : Skonsultuj się z nami
Czynsz : Skonsultuj się z nami
Opłaty : Skonsultuj się z nami

Opis :

Pow. użytkowa : 2921 m²
Pow. działki : 15134 m²

 

NIERUCHOMO?? SPRZEDANA
Sprzeda? prawa u?ytkowania wieczystego dzia?ki nr 69/2 o powierzchni 15134 m2, po?o?onej w obr?bie 110 miasta Olsztyn wraz z budynkami stanowi?cymi odr?bny od gruntu przedmiot w?asno?ci.

Nieruchomo?? - zlokalizowana przy ul. Tuwima w po?udniowo-zachodniej cz??ci osiedla Mleczna - dobrze skomunikowana z pozosta?ymi osiedlami, w odleg?o?ci ok. 3-4 km od centrum. ??czno?? komunikacyjn? z centrum miasta zapewnia ulica Warszawska stanowi?ca drog? wylotow? w kierunku Warszawy. Bezpo?redni dojazd do nieruchomo?ci odbywa si? od strony ulicy Warszawskiej i nowej dwupasmowej ulicy Tuwima, zjazdem na star? cz??? ulicy.

Obiekt znajduje si? w s?siedztwie terenw Uniwersytetu Warmi?sko Mazurskiego, zabudowy mieszkaniowej, sklepu Lidl, p?ywalni Przy nieruchomo?ci oraz w jej obr?bie znajduj? si? urz?dzenia techniczne naziemne i podziemne tj. kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodoci?g miejski, gazoci?g, energia elektryczna..

Dzia?ka zabudowana jest budynkami o funkcji administracyjnej, laboratoryjnej, produkcyjnej i magazynowej tj. budynkiem g?wnym tworz?cym jedn? bry?? sk?adaj?c? si? z budynku administracyjno-warsztatowego o pow. u?ytkowej 610,28 m2- wybudowanego 1975 r., budynku produkcji biomasy o pow. u?ytkowej 1304, 62 m2 - wybudowanego w 1980 r., budynku produkcyjnego o pow. u?ytkowej 595,00 m2 - wybudowanego w 1985 r., dwch budynkw magazynowych o pow. u?ytkowych 162,00 m2 i 169,50m2 wybudowanych w 1980 r., oraz budynku trafostacji o pow. u?ytkowej 66,16 m2 i budynku spr??arkowania. Sposb ich usytuowania na dzia?ce oraz jej du?a powierzchnia stwarzaj? mo?liwo?? dodatkowej zabudowy.

Teren nieruchomo?ci w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczony jest symbolem "S Istniej?ce tereny zwi?zane z zabudow? laboratoryjno produkcyjn? adaptowane. Ustala si? przeznaczenie podstawowe pod dzia?alno?? produkcyjno us?ugow? nie uci??liw?. Przeznaczeniem uzupe?niaj?cym mo?e by? funkcja administracyjna. Uci??liwo?? wywo?ana przez obiekty produkcyjne i us?ugowe nie mo?e wykracza? poza granice dzia?ki obiektu. Wysoko?? projektowanych obiektw do trzech kondygnacji". W dniu 25.01.2012 r. - Rada Miasta Olsztyna podj??a uchwa?? o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obemuj?cego m.in. przedmiotow? nieruchomo??. Istnieje jeszcze mo?liwo?? zg?oszenia w?asnych propozycji zapisw w planie.

Uwaga! - widoczne na zdj?ciach urz?dzenia produkcyjne i laboratoryjne nie podlegaj? sprzeda?y i zostan? zdemontowane

Po?rednik odpowiedzialny: Danuta Nalazek posiadaj?ca licencj? nr 626 - wydan? przez Prezesa UMiRM

Geolokalizacja nieruchomości :

>>>>>>>>>>Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tą nieruchomością to prosimy o kontakt.<<<<<<<<<<

[ Wróć ]

logo_cepi